سه‌شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1387

گر بر فلکم دست بدی چون یزدان

برداشتمی من این فلک را ز میان

از نو فلک دگر چنان ساختمی

کا زاده به کام دل رسیدی آسان