سه‌شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1387

نوشتن فریاد یواشکی است.گاهی این احساس دست میدهد که از ترس بجای فریاد ‌‌‍.می نویسیم. شاید به همین دلیل بود که مدتها ننوشتم. اما حالا قراربراین شد که بنویسم.